Lejebetingelser

Generelt: Enhver aftale om leje af udstyr sker i henhold til nedenstående leje og leveringsbetingelser, medmindre disse betingelser er fraveget ved udtrykkelig skriftligt aftale med Point Media. Der tages forbehold for fejl og ændringer på websiden, annoncer, brochurer og andet salgsmateriale. Evt. fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Point Media.

Ejendomsforbehold: Det lejede udstyr tilhører Point Media og dennes samarbejdspartner, eller den til hvem Point Media har transporteret sine rettigheder, i henhold til nærværende kontrakt. Point Media  eller den til hvem transport er sket, har ret til at forsyne udstyret med et skilt, der har teksten ”firmanavn, adresse, tlf. nr. og evt. løbenr.”. Point Media eller en repræsentant for Point Media har, når som helst under aftaleperioden, ret til at besigtige udstyret indenfor normal arbejdstid.

Afbestilling: Lejer kan frit annullere skriftlig accepterede tilbud 24 timer efter accept er modtaget. Ønsker lejer, at annullere en ordre, skal dette gøres skriftligt. Undlader lejer, at annullere en ordre inden 24 timer og efterfølgende er nødt til, at annulere, bliver lejer faktureret 100 % af fakturabeløbet minus transportomkostninger. Booker lejer udstyr, der skal leveres inden for 8 dage, fra ordren er afsendt, bortfalder muligheden for efterfølgende, at afbestille ordren. Point Media har ligesom lejer mulighed for, at annulere ordren inden for 24 timer. Point Media kan ikke holdes til ansvar for lagerstatus på ordre afgivet til levering inden for 8 dage, men forpligtet sig til, at underrette lejer inden for 24 timer, hvis levering ikke er mulig.

Ansvar: Lejer har det fulde ansvar i lejeperioden for alt materiel, opstillet af Point Media. Alt materiel er beregnet til normalt brug med omtanke. Alt materiel skal afleveres i samme stand som modtaget. Det er ikke tilladt at flytte eller transportere udstyr i lejeperioden uden godkendelse af Point Media. Lejer må ikke dele lejet udstyr med andre. Lejer forpligter sig til, at holde gæster, publikum eller andet eksternt personel væk fra installationerne, med mindre andet er aftalt. Lejeren er ligeledes ansvarlig for, at forsikre mod skader og uheld, der måtte forvoldes af ham selv, hans personale, gæster eller folk, der arbejder under hans ledelse, ved anvendelse, håndtering eller defekter i udstyret iht. lovgivning i Danmark eller i det land, hvor udstyret på et hvilket som helst tidspunkt er eller har været i brug. Støv og fingeraftryk er acceptabelt. Ridser, skader, lim, maling, vand og andet flydende materiale er ikke acceptabelt og erstatningskrav vil blive rejst. Lejer forpligter sig til, at erstate udstyr der enten er bortkommet eller har lidt skade. Kan AV-udstyret ikke repareres vil lejer blive pålagt, at betale en ny til listepriser.

Betaling: Lejpriserner er for 1 døgn og eksklusive transport og moms. Pr. påbegyndt ekstra døgn tillægges lejeprisen +17 %. Hvis Lejer undlader, at betale(se menupunkt "betaling")rettidigt vil rykker nr. 2 og 3 blive pålagt rykkergebyr på kr. 100,‐ Undlader lejer, at betale inden for 10 dage efter rykker nr. 3, bliver sagen uden yderligere varsel overgivet til inkasso og samtlige rabatter bortfalder. Fakturering sker elekronisk via e-mail og er sendes som PDF. Fakturering til det offentlige sker digitalt via EANnr. Kunder der lejer udstyr for under kr. 5000,- ex moms, bliver ikke kreditvuderet og skal derfor betale på leveringsdagen. Beløbet kan betales kontant på opsætningstedet eller skal stå på vores konto inden opsætning. Vi modtager ikke kreditkort.

Levering: Point Media forpligter sig til, at levere det lejede udsyr til tiden jf. booking og have udstyret klar til brug efter aftale. Lejer skal til en hver tid sikre opimale adgangsforhold. Lejer skal sikre der er fri passage til og fra opsætningsstedet. Lejer skal betale P-afgift, hvis dette er påkrævet. Lejer skal ved offentlige arrangementer sikre, at medarbejder fra Point Media har trygge arbejdsbetingelser. Point Media kan i visse tilfælede kræve, at en vagt er til stede. Point Media accepterer maksimalt 50 meters afstand til opsætningstedet. Lejer skal sikre, at adgangsforholdene ikke er dækket af sne, is eller vand. Hvis udstyret ikke skal leveres i stueplan, skal der være elevator tilgængelig. Opfylder lejer ikke alle krav i dette afsnit kan Point Media fakturerer lejer kr. 798,- ex moms pr. påbegyndt time pr. teknikker for ekstra arbejdstid. Lejeperioden starter, når udstyret er opsat og slutter når udstyret er påbegyndt nedtaget.

Tyveri: Tyveri og hærværk skal politianmeldes. Lejer forpligter sig til, at sikre alt lejet udstyr mod tyveri på en forsvarlig måde.

Support: Ønsker Lejer, at en teknikker på stedet tilslutter lejers udstyr(både hardware og software), vil lejer bliver faktureret kr. 798,‐ pr. påbegyndt time. Ønsker lejer, at tilslutte eget AV‐udstyr, er lejer selv ansvarlig for, at tilsluttet udstyr(både hardware og software) fungerer og kan afvikles af det lejede AV‐udstyr. Kun godkendt AV‐udstyr må tilsluttes og skal godkendes af Point Media.

Teknik: Alle skærme og projektor skal være slukket minimum 2 timer i døgnet, med mindre andet er aftalt. Teknisk nedbrud der udelukkende er forudsaget af udstyr fra Point Media er ikke lejers ansvar. I tilfælde af fejl eller nedbrud, må lejer ikke på egen hånd forsøge, at udbedre fejlen ‐ Lejer skal til hver en tid kontakte Point Media. Lejer forpligter sig til, at have strømforhold, adgangsforhold og eget udstyr klar til brug fra angivet opsætningstidspunkt jf. booking. Er lejer ikke klar med førnævnte, kan Point Media til en hver tid opkræve kr. 798,- ex moms pr. påbegyndt time pr. teknikker på stedet.

Drifttab: Point Media er ikke ansvarlig for eventuelle tab, lejer måtte have, i tilfældet af nedbrud på AV-udstyr. Lejer får ikke reduktion i lejeprisen i tilfælde af nedbrud. Point Media forpligter sig til, at udskifte udstyret inden for 2 timer på Sjælland, hvis samme udstyr er ledigt på vores lager.

Kundereferencer: Point Media har til hver en tid tavshedspligt ift. lejers udleverede materiale, korrospondance, betalingspolitik og afholdte møder. Ved større opgaver hvor Point Media giver separat tilbud, er lejer forpligtet til ikke, at dele disse oplysninger med tredjemand. Point Media kan, hvis ikke andet er aftalt, benytte lejer som kundereference og benytte lejers logo på websiden. Lejer kan til hver en tid, efter ønske, blive fjernet som kundereference.

Lovvalg og værneting: Tvist eller krav i anledning af nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret ved retten i Kongens Lyngby.

Force majeure: Point Media forbeholder retten til at annullere ordrer og/eller udskyde aftalt afhentning af udstyr, og er samtidig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Point Media rimelige kontrolmuligheder. Herunder gældende: oprør, brand, uroligheder, terrorisme, krig, vareknaphed, offentlige forskrifter, lockout, strejke, slowdown, mangel på transport­midler, sygdom, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i afprøvning eller produktion, eller manglende energiforsyning. Samtlige lejers rettigheder suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. lejer kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Point Media.